Επίκαιρη νομολογία

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης προς εξασφάλιση απαίτησης από συμμετοχή σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Δικαιώματα κληρονόμου έναντι του επιζώντος συνδικαιούχου κοινού λογαριασμού

Νομικό σκεπτικό αποφάσεως ισόχρονης συνεπιμέλειας

Αποσπάσματα από την πρόσφατη νομολογία σχετικά με διάφορα ζητήματα περιουσιακής φύσεως

Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, τα οποία απασχόλησαν πρόσφατα την εθνική νομολογία

Αριθμός εκκαθαριστών σε περίπτωση δικαστικής αίτησης για την αντικατάστασή τους

Καταγγελία μεταμελείας μισθωτή στις νέες εμπορικές μισθώσεις

Αποσπάσματα από την πρόσφατη νομολογία σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση

Δυσφήμηση δια του τύπου, ερωταπαντήσεις με βάση τη νομολογία

Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση

Κέντρα ειδικής αγωγής και προσωπικά δεδομένα

Σύντομη επισκόπηση πρόσφατης νομολογίας οικογενειακού δικαίου

Σύντομη επισκόπηση πρόσφατης νομολογίας οικογενειακού δικαίου, μέρος δεύτερο

Συναπόφαση γονέων για την κατοικία, την εκπαίδευση και ζητήματα υγείας ανηλίκου τέκνου.

Ο αυστηρός και ο “καλός” γονέας

Yπαναχώρηση από σύμβαση πώλησης με παρακράτηση κυριότητας, σε περίπτωση υπαγωγής στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Προσωρινή διαταγή αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικής απαιτήσεως

Ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφων

Παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα – Φωτογραφίες από οικογενειακό ηλεκτρονικό υπολογιστή – Προσωπικά δεδομένα και αρχή της αναλογικότητας

Παράνομα και νόμιμα αποδεικτικά μέσα

Κανονισμός ορθής χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής από τους εργαζόμενους (34/2018 ΑΠΔΠΧ)

Φιλοσοφικές πεποιθήσεις και επιμέλεια τέκνων: Ζητήματα εμβολιασμού και εκπαίδευσης

Καταχρηστική προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, που έχουν δημοσιευτεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015

Πλαστά πτυχία και απάτη εις βάρος του Δημοσίου

Διατροφή ενηλίκου τέκνου

Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο πραγματικό ελάττωμα

Υποχρέωση Δήμου για περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, Αγωγή αποζημίωσης

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης μετά από χριστιανική βάφτιση και απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

2627/2017 ΣΤΕ

Μετεγκατάσταση μητέρας στο εξωτερικό

Αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε.

Άρση διαφωνίας γονέων για την ονοματοδοσία του τέκνου και ορισμός ονόματος αυτού από το δικαστήριο.

Εγκύκλιοι αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους.

Aποποίηση κληρονομίας που έγινε μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος

Προσδιορισμός εισοδημάτων του υποχρέου για την καταβολή διατροφής

Δεκτή έφεση σε υπόθεση υπερχρεωμένων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Murtazaliyeva v. Russia: on the examination of witnesses and the “corrosive expansion” of the overall fairness test

ECHR principles applicable to cases involving child welfare measures

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com