Επίκαιρη νομολογία

Συναπόφαση γονέων για την κατοικία, την εκπαίδευση και ζητήματα υγείας ανηλίκου τέκνου.

Yπαναχώρηση από σύμβαση πώλησης με παρακράτηση κυριότητας, σε περίπτωση υπαγωγής στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Προσωρινή διαταγή αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικής απαιτήσεως

Παράνομα και νόμιμα αποδεικτικά μέσα

Κανονισμός ορθής χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής από τους εργαζόμενους (34/2018 ΑΠΔΠΧ)

Καταχρηστική προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, που έχουν δημοσιευτεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015

Διατροφή ενηλίκου τέκνου

2627/2017 ΣΤΕ